DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

Księgi Wieczystej

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

1.

OP1G/00021222/2

769/2

Ark. mapy 7

0,3505

Baborów

Działka niezabudowana-grunt orny (RII)

10 550,00 zł

Na własność

 

 

Teren dzialki 769/2 częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku, i ma następujące przeznaczenie: oznaczona symbolem 15 MNUII, stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

A częściowo objęty jest ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI212/97 z dnia 21 lutego 1997 roku zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 9 stycznia 2012 r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 19 grudnia 2011 r.

 


 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-29

 

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 29-11-2011 10:12
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 05-12-2011 12:08
 • Data wytworzenia: 29-11-2011
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/916/1014/dzialka-niezabudowana-oznaczona-nr-7692-o-pow-03505-ha-polozona-w-baborowie-przy-ul-powstancow.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 29-11-2011 10:12
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 05-12-2011 12:08
 • Data wytworzenia: 29-11-2011
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/916/1014/dzialka-niezabudowana-oznaczona-nr-7692-o-pow-03505-ha-polozona-w-baborowie-przy-ul-powstancow.html
 • Data publikacji: 29-11-2011 10:12 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 29-11-2011
 • Ilość wyświetleń: 1069
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-12-2011, godz. 12:08:35
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  29-11-2011, godz. 10:12:42
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl