OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

 
O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) , w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Burmistrz Gminy Baborów
z a w i a d a m i a
 

o wydaniu decyzji nr GPI.6733.4.2011 z dnia 05 lipca 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa budynku wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu” , na działce nr 129/2 w m. Szczyty.

 
 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

 
 
POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Baborowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-07-06
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-07-2011 07:49
 • Data wytworzenia: 06-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 858
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/819/901/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-07-2011 07:49
 • Data wytworzenia: 06-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 858
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/819/901/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Data publikacji: 06-07-2011 07:49 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 06-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 858
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl