OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 
Burmistrz Gminy Baborów
 
z a w i a d a m i a
 

że na wniosek  Pana Rafała Skoumal działającego z upoważnienia Gminy Baborów z siedzibą w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ”

 

lokalizacja inwestycji     działka nr 129/2, w jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnej Szczyty.

 

                                                                

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 
 
 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 21-04-2011
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-04-2011 14:30
 • Data wytworzenia: 21-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 1239
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/815/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 21-04-2011 14:30
 • Data wytworzenia: 21-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 1239
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/815/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Data publikacji: 21-04-2011 14:30 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 21-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 1239
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl