OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów

Baborów, dnia 02.12. 2015 r.

UNI.6733.5.2015

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji nr UNI.6733.5.2015 z dnia 02.12.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów”

 

lokalizacja inwestycji : Dziecmarów - działki  nr 292, 53, 129,193, 203, 209, 215/2, 215/3, 215/4, 233, 253/1, 253/2, 291, 302, 413, 244, 464 w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Dziećmarów.

 

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 

 

 

 

 

 Do  wiadomości  :

 

 1. Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz,
 2. Skarb Państwa - Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul . 1 Maja 6, 45-068 Opole,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 6. Marszałek  Województwa  Opolskiego  , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 7. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Dziećmarów,
 8. Tablica ogłoszeń w UM Baborów,
 9. A/a.

                                             

 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 02-12-2015 07:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 02-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 869
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2372/901/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-uni673352015-budowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-dziecmarow.html
 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 02-12-2015 07:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 02-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 869
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2372/901/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-uni673352015-budowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-dziecmarow.html
 • Data publikacji: 02-12-2015 07:57 przez: Adrian Medyński
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 02-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 869
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl