Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy 3 działki, każda  o pow. 0,0015 ha  z działki nr 817/12 położonej
w Baborowie przy ul. Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów  jako droga z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obecnie działki są dzierżawione do dnia 29 listopada 2015r.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Dopuszcza się:

 1. biura, gabinety,
 2.  usługi sportu i rekreacji,
 3.  usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 7. budynki gospodarcze, garaże.

Przez przedmiotowe części działki  przebiega  sieć wodociągowa i  kanalizacyjna.W przypadku awarii w/w sieci Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności z tyt. ewentualnych szkód związanych z pracami naprawczymi sieci.

Czynsz dzierżawny wynosi dla każdej części z   działki nr  817/12  –  7,50  zł brutto miesięcznie,  

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie  są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 17 listopada 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości.    

 

 

                                                                                     Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                  mgr   Elżbieta Kielska

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 27-10-2015 10:44
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 27-10-2015 10:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 27-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 865
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2322/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-dzialki-na-ul-stawowej-w-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 27-10-2015 10:44
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 27-10-2015 10:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 27-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 865
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2322/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-dzialki-na-ul-stawowej-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 27-10-2015 10:44 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 27-10-2015 10:48 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 27-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 865
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  27-10-2015, godz. 10:48:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  27-10-2015, godz. 10:44:19
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl