Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 136 o pow. 0.7143 ha,  obręb Księże Pole, KW OP1G/00021223/9. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Księże Pole  obejmujący działkę nr 136 oznaczony symbolem 2 KP-RII stanowi tereny rolnicze.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 31.828,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 26 czerwca 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  5 czerwca 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

    Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-05-2015 09:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-05-2015
 • Ilość wyświetleń: 1029
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2136/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-136-w-ksiezym-polu.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-05-2015 09:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-05-2015
 • Ilość wyświetleń: 1029
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2136/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-136-w-ksiezym-polu.html
 • Data publikacji: 18-05-2015 09:00 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-05-2015
 • Ilość wyświetleń: 1029
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl